taisyklės

rekordų registravimo taisyklės

Lietuvos rekordus registruoja ,,Agentūra Factum” pagal Gineso (Guinness) pasaulio rekordų knygoje keliamus reikalavimus taikant nedidelius pakeitimus.

Kas

Rekordas – tai išmatuojamas pasiekimas, objektas arba jų visuma, pranokstanti kitus tokio pat pobūdžio rezultatus. Rekordas nusako tiek gyvų, tiek ir negyvų objektų ar reiškinių šiuo metu žinomas didžiausias ar mažiausias ribas ir yra matuojamas mato vienetais arba pasikartojimų skaičiumi.

Beveik kiekviena veiklos sritis, kurioje galimi rekordai, yra aprašyta taisyklių. Jei patvirtintų ar visuotinai pripažintų taisyklių nėra, siųskite užklausą,  ir mes Jums suteiksime reikiamą informaciją.

Rekordu nepripažįstami dydžiai, kurie:

– neturi matavimo vienetų, pvz., gražiausia mergina, baisiausias nuotykis ir pan.;

– reiškia jausmus, pvz., karščiausia meilė, stipriausias pavydas;

– neturi baigtinio atliekamo veiksmo rezultato jo nenutraukus, kuomet tas veiksmas vis dar tęsiamas, pvz., kelionė, kūryba ir pan.;

– apibūdinti žodžiais: pirmutinis, naujausias, žymiausias ir kiti be išskirtinumo skaitinės reikšmės;

– apibūdina sąmoningai sugadintus ar sunaikintus daiktus, pvz., išdaužyti langai, sugadinta technika, išpjautas miškas ir pan.;

– pavojingi žmogaus gyvybei ar sveikatai. Išskiriami tik istoriškai svarbūs įvykiai, pvz., stichijos padariniai, iš istorijos žinomi nusikaltimai, technikos katastrofos ir pan.;

– pasiekti nesilaikant sanitarijos ir higienos reikalavimų, arba jei rekordiniam maisto produktui vartoti po to būtinas papildomas terminis paruošimas;

– pasiekti nesilaikant čia aprašytų bei kitų galiojančių taisyklių, pvz., lošimo, žaidimo, sporto, eismo ir t. t.

Rezultatus turi patvirtinti ne mažiau kaip du nesuinteresuoti ir nepriklausomi liudininkai.

Siekiant kai kurių rekordų, gali prireikti ekspertų įvertinimo, pavyzdžiui, topografo, pirotechniko, muziko ir t. t. Siekiant žmogaus galimybių ar ištvermės rekordo, pageidautina, kad veiksmą stebėtų bent po vieną medicinos ir saugaus darbo specialistą.

Mėginant pagerinti jau esamą rekordą, jo siekimo sąlygos turi tiksliai atitikti esamo rekordo pasiekimo sąlygas.

„Agentūra Factum“ netelkia personalo, stebinčio ar patariančio, kaip pagerinti rekordą, bet pasilieka teisę dalyvauti kaip pagrindinis rekordo vertintojas.

Jei registruojamas žaidimo ar ištvermės rekordas, turi būti nepertraukiamo stebėjimo žurnalas. Šiame žurnale būtina įvykių sekos tvarka atpasakoti veiksmą, žymint didėjantį rezultatą, veiklos ir pertraukų laiką. Žurnalas (protokolas) turi būti tvarkingas ir gerai įskaitomas. Jei jame kas nors žymima sutartiniais ženklais, būtinas jų paaiškinimas. Žurnale, be teisėjų, turi pasirašyti ir liudininkai. Liudininkai turi nurodyti veiksmo stebėjimo bei pertraukų laiką.

Asmenims, jaunesniems nei 18 metų, ištvermės ar kitų su sveikata susijusių rekordų siekimui būtinas tėvų ar globėjų raštiškas sutikimas.

Rekordui patvirtinti būtini ne mažiau kaip 2 liudininkai. Pageidautina, kad tai būtų apie pasiekimo esmę nusimanantys, visuomenei žinomi žmonės, pvz. vietinės valdžios, metrologinių tarnybų, oficialių sportinių organizacijų atstovai, gydytojai, mokytojai, advokatai ir pan. Jei yra įstaiga, užsiimanti tam tikros srities duomenų apskaita, pageidautina, kad liudininku būtų bent vienas tos įstaigos atstovas.

Liudininkais negali būti:

  • rekordo siekiančiojo giminaičiai;
  • asmenys iš rekordo siekiančiojo darbovietės;
  • abu iš tos pačios organizacijos, išskyrus oficialių sporto organizacijų atstovus.

Liudininkai privalo stebėti ir patvirtinti tai, ką patys matė, užpildydami ir pasirašydami liudijimo formą.

Liudininkai turėtų registruoti visus esminius įvykius, nurodant tikslų pradžios ir pabaigos laiką, pasiekimo didėjimą, skaičiavimus, matavimus, svėrimus ir t. t., taip pat visas poilsio pertraukas, nenumatytus atsitikimus ir jų priežastis.

Jei rekordo siekimas trunka ilgai ir/arba stebėtojas negali matyti rekordo visumos, tuomet jis turi nurodyti, kuriuo laikotarpiu arba kokią dalį siekiamo rekordo jis stebėjo.

Esant galimybei siūlome pasinaudoti profesionalių fotografų ir vaizdo operatorių paslaugomis. Pateikite įspūdingiausią ir kokybiškiausią vaizdo medžiagą, esant įvairioms apšvietimo sąlygoms, iš įvairių pusių ar iš viršaus. Svarbu, kad būtų iliustruota rekordo esmė – pvz., šokėjų gausa, šokio pradžia, eiga ir pabaiga.

Nuotraukos turi būti ne mažesnės nei 1 MB dydžio, ne mažiau kaip 300 dpi raiškos.

Filmuota medžiaga turi būti wmv, mpg arba avi formatu iki 5 min. trukmės.

Visa vaizdo medžiaga turi būti be fotoaparato ir vaizdo kameros datos, reklaminių vaizdų (stendų, užrašų, ženklų) ir pan.

Pageidautina, kad keliose nuotraukose būtų matomas ir pats rekordo autorius ar sumanytojas.

Jei filmavimui ar fotografavimui naudosite bepilotę skraidyklę, tuomet nepakelkite jos per aukštai, būtina, kad rekordinis objektas ekrane išliktų svarbiausiu vaizdu.

Pasiteirauti ir pasikonsultuoti dėl numatomo siekti rekordo galite užpildę užklausos formą.

Norėdami registruoti pasiektą rekordą bei pateikti rekordą patvirtinančią medžiagą, užpildykite paraišką.

rekordų kategorijos

Kai kurios rekordų kategorijos turi savo specifiką – pateikiame šiems rekordams būdingus reikalavimus bei aprašymą.

Greičio rekordu pripažįstamas visas sugaištas laikas nuo veiksmo pradžios iki pabaigos, įskaitant visų panaudotų pertraukėlių laiką. Registruojant greičio rekordus laiko apskaitos matai yra 1 min., 5 min., 1 val., 12 val., 1 para arba 24 val. (jei naudotasi leistinomis pertraukėlėmis) ir absoliutus geriausias pasiekimas.

Ištvermės rekordu pripažįstamas visas sugaištas laikas nuo veiksmo pradžios iki pabaigos, neįskaitant panaudotų pertraukėlių laiko. Registruojant ištvermės rekordus laikas neribojamas.

Siekiant greičio ar ištvermės rekordo, ne anksčiau ir ne vėliau kaip po 1, arba 2, arba 3 ir t. t. valandų veiksmo (išskyrus nepertraukiamo veiksmo atvejus), leidžiamos ne ilgesnės kaip 5 min. poilsio pertraukėlės. Jei po veiksmo valandos susidaro tokios sąlygos, kad leistina pertraukėle pasinaudoti neįmanoma (draudžia kitos taisyklės, pvz., kelių eismo, pasienio ar panašios), leidžiama iki +5 % laiko paklaida.

Jei pertraukėlėmis nebuvo pasinaudota, jas galima sujungti. Pavyzdžiui, po 3 val. veiksmo suteikiama iki 15 min. poilsio pertraukėlė.

Leidžiamos tikslinės pertraukėlės: degalų atsargoms papildyti, padangoms pakeisti ir pan. Jei siekiant rekordo įvyktų technikos gedimas, tai gedimui šalinti skiriama iki 15 min. Jei per šį laiką gedimų pašalinti nepavyktų, tai tik tuomet veiksmą galima tęsti naudojant technikos pakaitalą.

Laiko matavimus turi atlikti 3, 5 ar 7 laiko matuotojai. Rekordu pripažįstamas vidurinis (ne vidutinis) laikmačių parodymas. Vidurinis laikas nustatomas atmetant greičiausio ir lėčiausio laiko parodymus.

Dideli daiktai turi stovėti (laikytis, nesubliūkšti) be papildomų sutvirtinimų, rėmų ar atramų visą matavimo ir papildomą laiką.

Visi labai maži ar dideli daiktai turi atitikti realių daiktų proporcijas. Jie turi būti padaryti iš kokybiškų medžiagų ir veikti.

Jei siūloma į Lietuvos rekordų knygą įrašyti su maistu siejamą rekordą, tai jo paruošimui turi būti naudojami tik kokybiški produktai, o visas patiekalas arba visi jį sudarantys indeliai, pakuotės ar kiti jį patiekti būtini daiktai turi būti išdalinti renginio dalyviams arba labdarai.

Jei siūloma į Lietuvos rekordų knygą įrašyti naują sporto rekordą, jo registravimo sąlygos turi atitikti tarptautines tos sporto šakos taisykles. Rekordo registravimo metu turi dalyvauti nacionalinės ar tarptautinės kategorijos teisėjai, o rezultatą pripažinti tos sporto šakos federacija.

Jei siūloma į Lietuvos rekordų knygą įrašyti naują, neaprašytą praeities įvykį, būtina pateikti pirminių šaltinių (spaudos pranešimų, dokumentų, archeologinių kasinėjimų, kraštotyros tyrimų ataskaitų ir pan.) kopijas bei nurodyti jų saugojimo vietą.

Jei pateikiamos medžiagos kiekis yra sąlyginai didelis ir aprašoma keletas įvykių, tai pridedamą medžiagą pateikite su jos aprašymu (turiniu, dokumentų sąrašu ir pan.), kuriame nurodykite įvykius jų eilės seka, tuos įvykius patvirtinančių lapų numerius, datas, pavadinimus, rengėjus ir t. t.

Rinkinį ar kolekciją registruojame atskirai.

Rinkinys – 1) kas surinkta ar renkama, 2) kryptinga veikla surinktų, kartais nematerialių daiktų (pvz., dainos), vartojamų pagal paskirtį ir dažnai neskirtų išsaugojimui (pvz., įrankiai, saldainiai), nesusistemintų, pradėtų rinkti kolekcijų visuma, 3) pagal vieną ar kelis požymius komplektuojama vienarūšių arba įvairiarūšių daiktų visuma, sudaranti savarankišką, bet neužbaigtą, dinamiškai papildomą asmens, muziejaus ar bibliotekos fondo vienetą (dalį). Rinkiniui gali priklausyti įvairios kolekcijos.

Kolekcija – kryptingai surinktų arba istoriškai susikaupusių, nenaudojamų pagal pirminę paskirtį susisteminta, vienarūšių arba pagal vieną požymį panašių, rinkėjo nuomone, turinčių pažintinę, mokslinę, istorinę, meninę, komercinę ar kitokią vertę daiktų (darinių) visuma, jos rinkėjui teikianti pažinimo, pasididžiavimo ar pasipelnymo džiaugsmą, galinti egzistuoti savarankiškai arba kaip didesnio rinkinio dalis.

Kolekcininkams ir rinkinių sudarytojams, be bendrųjų reikalavimų, keliamas papildomas reikalavimas: Jūsų rinkinys, nebūtinai visas, turi būti parodytas viešai kokioje nors parodoje, kurią galėtų aplankyti bet kas, parašyti savo atsiliepimą ar įvertinimą. Gerai būtų, kad atsiliepimus parašytų šios srities specialistai (pvz., etnografai).

Vienetų skaičiavimas būtinas siekiant patikrinti, kiek yra skirtingų ir nepasikartojančių vienetų, kad būtų žinomas ne bendras rinktų daiktų skaičius, bet kolekcinių daiktų skaičius. Poriniai rinkinio daiktai (auskarai, rankogalių sąsagos ir pan.) ar komplektai skaičiuojami kaip vienetas, bet turi būti nurodytas atitinkamų vienetų (porų, komplektų) skaičius su nurodytu komplektuojamų daiktų skaičiumi.